Op-Ed: Arktis er viktig, også for EU og resten av verden

Marie-Anne Coninsx er Den europeiske unions ambassadør til Arktis.
Det er ikke overraskende for noen at Arktis har blitt gjenstand for økende oppmerksomhet i de senere år - også fra Den europeiske union, skriver Marie-Anne Coninsx, EUs Arktis-ambassadør.Det er ikke overraskende for noen at Arktis har blitt gjenstand for økende oppmerksomhet i de senere år - også fra Den europeiske union, EU.


Arktis er viktig, både for regionens innbyggere og de som bor utenfor. For innbyggerne i denne enorme regionen er det her de finner sitt livsgrunnlag og sitt daglige ve og vel. For de som bor lenger unna er Arktis ikke bare nøkkelen til et stabilt globalt klima, men også et område med betydelig ressursrikdom, fra fisk og andre marine ressurser til mineraler, olje og gass. Det er derfor ikke overraskende at Arktis har blitt gjenstand for økende oppmerksomhet i senere år – inkludert fra Den europeiske union. Arktis er hjemsted både for EU-borgere og EU-baserte selskaper, samtidig som den gjensidige påvirkningen mellom EU og Arktis også er tydelig på mange andre måter.


Lav geopolitisk spenning

EU kan bidra konstruktivt til å imøtekomme regionens utfordringer og investere i dens fremtid – som også er vår egen – og det gjør vi. I EUs globale sikkerhetsstrategi understrekes det hvor avgjørende det er å beholde Arktis som en region med lav geopolitisk spenning, som igjen bidrar til stabilitet og sikkerhet i nærområdene.   

EUs engasjement i området er sterkere enn noensinne. Den er basert på en helhetlig strategi hvor det slås fast at vi, sammen med våre partnere, som Norge, er forpliktet til å ytterligere styrke vår allerede betydelige innsats for et trygt, bærekraftig og fremgangsrikt Arktis.

Et av våre prioriterte saksområder er å bidra til å håndtere klimaendringene som påvirker Arktis og menneskene som bor der, og å beskytte den arktiske naturen. Vi investerer i smarte løsninger, eksempelvis gjennom EUs sterke engasjement i arbeidet under FNs klimakonvensjon; finansiering av klimaforskning og annen vitenskapsproduksjon i Arktis; og støtte til det internasjonale arbeidet med å begrense utslipp av kortlevde klimaforurensere som metan og sot.   


Bærekraftig utvikling i og rundt Arktis

En annen hovedprioritering er å fremme bærekraftig utvikling i bredere forstand i og rundt Arktis. Omtrent fire millioner mennesker bor og arbeider i Arktis, og regionen trenger bærekraftig økonomisk utvikling. Derfor ønsker EU en balansert tilnærming som støtter opp om bærekraftige og innovative løsninger som kan skape økonomisk framgang for alle som bor i denne svære regionen, uten at det går på bekostning av det arktiske miljøet. Dette innebærer å sikre at regionens naturressurser forvaltes på en ansvarlig måte, basert på beste tilgjengelige forskning og til fordel for fremtidige generasjoner.  

En tredje hovedpillar i EUs arktiske strategi er sterk støtte til internasjonalt samarbeid i regionen. En slik samarbeidsbasert tilnærming er helt avgjørende for oss. Mange av de viktigste spørmålene og utfordringene regionen står ovenfor kan håndteres langt mer effektivt gjennom regionalt og multilateralt samarbeid, og EU ønsker å bruke sin tyngde og innflytelse internasjonalt til å fremme dette målet.


Partnerskap og allianser

Slikt samarbeid innebærer også at de arktiske innbyggerne selv involveres i alle ledd. Her er det spesielt viktig å fokusere på ungdommen. Dette innebærer for eksempel å legge til rette for partnerskap og allianser mellom de yngre generasjonene innad i regionen og med verden utenom, for å øke bevisstheten rundt utfordringene, mulighetene og egenarten Arktis byr på.    

EU verdsetter vårt konstruktive samarbeid med Norge på det arktiske området svært høyt. Dette er et bredt samarbeid som foregår både i arktiske organisasjoner som Arktisk Råd og Barentsrådet, og i andre regionale fora slik som Den nordlige dimensjon (et partnerskap mellom EU, Island, Norge og Russland). EU arbeider naturligvis også tett med Norge i multilaterale fora om saker med stor betydning for Arktis, som for eksempel innsatsen i FN for å begrense klimaendringer.


Interesse fra hele verden

Til slutt: Konferansen Arctic Frontiers i Tromsø har utviklet seg til å bli et viktig arrangement som tar for seg det brede spekteret av arktiske saksområder og tiltrekker seg betydelig interesse fra hele verden. Årets tema, "Connecting the Arctic", er svært passende. Å forbedre infrastruktur og kommunikasjon både mellom innbyggerne i regionen og med partnere utenfor vil bidra til å ytterligere understreke hvor viktig Arktis er, både for EU og for verden.
Tags