Jakub Godzimirski

Jakub Godzimirski er forsker ved NUPI.