Fem millioner til ny industri i nord

Utenriksdepartementet gir fem millioner kroner til prosjektet "Ny industri i nord" i regi av Sintef Nord.
Utenriksdepartementet gir fem millioner kroner til prosjektet "Ny industri i nord" i regi av Sintef Nord. 

I tillegg kommer bidra fra næringsliv og det offenlige. Prosjektet bygger videre på kunnskapen fra prosjektet "Kunnskapsinnhenting -verdiskaping i nord", og skal vise hvordan verdiskapingen kan realiseres. 
Næringsliv og offentlige aktører skal sammen legge grunnlaget for nye industrielle etableringer. 

- Styrket samarbeid mellom næringer skal gi økt konkurransekraft og bidra til at flere råvarer kan foredles i nord, sier utenriksminister Børge Brende. 

Målet er å legge til rette for nye industrielle etableringer basert på næringer som mineraler, fiskeri, havbruk, olje og gass. Planen er å la aktører fra disse næringene samarbeide med lokal og regional forvaltning, kraftbransjen, finansnæringen og aktører innen transport og logistikk. 

Prosjektet tar utgangspunkt i de ressursene som finnes i nordområdene, og skal blant annet analysere markeder og aktuelle bærekraftige industrielle prosesser og teknologier. Samarbeid mellom ulike næringsaktører og best mulig lokaliserin gav industrielle klynger vil skape et bedre grunnlag for økt lokal verdiskaping. Det skal også vurderes å lage bedre løsninger for transport, logistikk og infrastruktur, samt miljø- og samfunnseffektene ved å etablere ny industri.   

Tags