- Legger opp til kutt og skylder på regjeringen

Venstres gruppeleder i Nordland, May Valle, mener fylkesrådet fører et politisk spill. Foto: Jo Straube
May Valle (V) kaller det "tidenes politiske spill" når Fylkesrådet i Nordland nå skylder regjeringen for store økonomiske kutt.

May Valle (V) kaller det "tidenes politiske spill" når Fylkesrådet i Nordland nå gjør store kutt og skylder på regjeringen. 

Hun er ikke enig i fylkesrådets framstilling av saken, som startet da kommuneproposisjonen ble lagt fram i mai. I følge fylkesrådet vil det nye inntektssystemet føre til et inntektstap for Nordland på mellom 300 og 400 mllioner kroner de neste årene. 

Men May Valle mener disse summene er totalt feil:

- For 2015 vil det nye inntektssystemet utgjøre 24 millioner mindre enn i år, også vil det bli mer etter hvert, med full effekt i 2019. Problemet med tallene som verserer nå er at de legger sammen alle årene fram til og med 2019, og glemmer å trekke fra det som i 2010 ble gitt som en kompensasjonsordning da fylket overtok store deler av riksvegnettet, sier hun. 

Kompensere for etterslep

Da fylkene i 2010 overtok ansvaret for mange kilometer vei var det et stort etterslep som fulgte med på lasset, og bindinger i påbegynte prosjekter. For eksempel en tunnel på FV78. Dette ble kompensert gjennom en overgangsordning med fem års varighet. Problemet, mener Valle, er at man nå har glemt at disse pengene ikke skulle vare evig:

- Det er ikke riktig å framstille det som at kuttene som nå kommer er regjeringens skyld, vi har visst helt siden vi overtok ansvaret at det en dag ville være slutt på kompensasjonen. 

Brukte mindre enn de fikk 

I 2012 fikk Nordland fylke 392 millioner kroner til formålet kollektivtrafikk (buss/bane), men bare 308 millioner av disse ble brukt. Fylket brukte altså 84 millioner kroner mindre enn de fikk til formålet. Til sammenligning fikk Oslo 1319 millioner, men brukte 313 millioner mer: til sammen 1777 millioner kroner. 

- Hva har pengene gått til i Nordland? 

- Jeg syns fylkesrådet har flottet seg. Det er investert i aksjer i Widerøe til 75 millioner kroner, og det er kjøpt aksjer i SKS. Det har tydelig vært rom for annet enn kjernedriften i Nordland, sier Valle. 

Den nye finansieringsmodellen vil gi Nordland 323 millioner kroner på posten buss/bane. Selv om dette er mer enn forbruket i 2012, er det i fylkesrådets oversikt over de økonomiske forutsetningene i årene som kommer satt opp som et tap på 69 millioner kroner. 

Et av argumentene for det nye inntektssystemet er nettopp at det er store forskjeller i hvor mye de enkelte fylkene får til hvert formål, og hvor mye de bruker. 

Har glemt store summer 

I følge Valle har fylkesrådet også glemt å ta med den varslede økningen i oppfølgingsmidler til Nasjonal transportplan. 

- Det er for eksempel varslet at rammetilskuddet til oppfølging av NTP skal økes i perioden fram til 2023, og denne styrkingen er ikke tatt med ennå, sier hun. 

Andre store fylkeskommunale oppgaver som videregående opplæring og tannhelse, vil også få økte overføringer med nytt system, men i sum blir altså overføringene til Nordland mindre i årene som kommer. 

De beregningene som Venstre har hentet inn fra både sentralt hold og fylkeskommunens administrasjon viser en inntektssvikt på knappe 24 millioner. 

Må opprettholde samferdselen

- Nye kontrakter for ferge og hurtigbåter vil skape utfordringer.  For å holde næringsliv og øysamfunn operative må vi opprettholde samferdselen, og det er noe regjeringen har sagt de skal se på, sier Valle.

Hun er dog kritisk til jobben som gjøres av fylkespolitikerne i det parlamentariske systemet i Nordland: 

- Det er fylkesrådets oppgave å synliggjøre disse utfordringene overfor regjeringen, men slik det er nå kommuniserer de ikke. Det er på tide at politikerne tar ansvar selv, og ikke skyver det oppover. 

- Kan du være mer konkret? 

- De kuttene som fylkesrådet nå foreslår, ble også foreslått av Arbeiderpartiet allerede i 2008, sist det var krise i Nordland. Nå gjør de det igjen, og skylder på regjeringen. Det er veldig uheldig at dette brukes i et politisk spill og rammer folk slik det gjør nå, sier Valle. 

- Hva tror du er årsaken? 

- For Arbeiderpartiet vil det være bekvemt å legge skylden på regjeringen for de tiltakene de gjør. At de nå skal ta alt kan være fordi fylkesrådet nå har et stort flertall bak seg, med begge de største partiene og Krf, sier Valle. 

Med stort flertall i ryggen har fylkesrådet så stort rom at de kan tillate seg at representanter fra egne parti stemmer mot innstillingen, slik det vil være om det er snakk om å legge ned noe i nærmiljøet til enkelte representanter. 

- For eksempel har to representanter fra Arbeiderpartiet sagt at de vil stemme mot en nedleggelse av skolegårdsbruket på Kleiva, noe som selvsagt ikke vil endre noe på vedtaket. Slik vil det være i flere saker. Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: