Statsbudsjettet: Regjeringen styrker nordområdesatsingen

- God kunnskap om Russland som arktisk aktør, ikke minst i det nye sikkerhetspolitiske bildet i Europa, er et viktig bidrag, sier utenriksminister Børge Brende. (Foto: Sjøwall/UD)
- Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, sier utenriksminister Børge Brende. Den blå regjeringen legger i sitt første budsjett opp til en ambisiøs nordområdepolitikk, og vil øke bevilgningene med 648 millioner kroner.

- Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, sier utenriksminister Børge Brende. Den blå regjeringen legger i sitt første budsjett opp til en ambisiøs nordområdepolitikk,  og vil øke bevilgningene med 648 millioner kroner.   

– Vi går fra dialog til handling i nord. Ved å styrke koblingen mellom kunnskap og næringsliv vil vi ta nordområdepolitikken et skritt videre. I budsjettet for 2015 vil vi satse på kunnskapsinnhenting som vil gi fremtidig næringsvirksomhet i nord. For å sikre at økonomisk aktivitet skjer på en ansvarlig måte, vil vi også øke satsingen på beredskap og miljø, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.


40 millioner til oljevernbase

Regjeringen foreslår å bevilge tre milliarder kroner til nordområdetiltak i 2015. Det er en økning på 648 millioner kroner sammenlignet med 2014.

Nordområdesatsingen omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. Det er Utenriksdepartementet som koordinerer regjeringens arbeid med nordområdesatsingen.

* Det er satt av 40 millioner kroner til en miljø- og oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.

* Bevilgningene til norsk deltakelse i de felleseuropeiske satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos (European Geostationary Navigation Overlay System) økes med 26 millioner, til 297 millioner kroner.

* Bevilgningen til BarentsWatch - det helhetlige overvåkings- og informasjonssystemet for nordlige havområder – foreslås økt med 3,5 millioner til 50 millioner kroner. 


Fokus på kunnskapsbasert verdiskaping

- En kunnskapsbasert næringssatsing skal bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Sjømatnæringen, maritim sektor, reiseliv og romvirksomhet er viktige næringsområder i nord. Det meste av Norges lønnsomme mineralverdier ligger i nord. I tillegg beveger petroleumsvirksomheten seg nordover og gir omfattende ringvirkninger til de nordligste fylkene, sier utenriksministeren.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til geologisk kartlegging i nordområdene med fem millioner til 60 millioner kroner. Kartleggingen av mineralressursene i Nord-Norge videreføres med 35 millioner kroner.

Bevilgningen til kartleggingen av havbunnens geologi, biologi og miljøkjemi gjennom forskningsprogrammet Mareano foreslås økt med 20 millioner kroner til 129 millioner kroner.

Prioriterer internasjonalt samarbeid

Regjeringen vil også videreføre bevilgningene til forskning på klimaeffekter på fiskebestander, forvaltning av marine ressurser og overvåking av miljøgifter (samlet 21,5 millioner kroner), Polarforskningsprogrammet gjennom Norges forskningsråd (45 millioner kroner) og tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (45 millioner kroner). 

- I nord møtes innenriks- og utenrikspolitikk. Internasjonalt samarbeid i nord har gitt gode resultater på en rekke områder som sikkerhet til sjøs, fiskeriforvaltning, miljø, atomsikkerhet og folk-til-folk samarbeid. Regjeringen foreslår derfor å videreføre tilskuddene til prosjekter i nordområdene og prosjektsamarbeid med Russland med 381 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Tags