På vannets vegne

Vann er en viktig ressurs som har stor betydning for Nordland. Hvordan kan det best forvaltes, spør Hild-Marit Olsen - fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse - i denne kronikken.

Fylkesrådet sendte i sommer på høring en regional plan som skal danne grunnlag for en felles langsiktig forvaltning av fylkets vannressurser. Med denne planen ønsker vi å legge til rette for en helhetlig og samordnet forvaltning for å bedre vannmiljøet i Nordland. Planen er på høring til utgangen av året, så nå er tiden inne for å engasjere seg i dette arbeidet.

Vår oppgave er å koordinere arbeidet og sørge for at både forvaltning og ulike brukerinteresser får bidra med sitt. Fylkesrådet ønsker med høringen å gi hele Nordlandssamfunnet anledning til å bidra med sin kunnskap, og sine ønsker for hvordan vi bør forvalte og bruke våre felles vannressurser.


Vann er en viktig ressurs for Nordland

Rent vann er en viktig ressurs både for lokalbefolkninga og næringslivet i Nordland. Det er av stor betydning for folkehelsa at vi har rent drikkevann og fungerende økosystemer. Biologisk mangfold i naturen forutsetter også en god vannkvalitet. Industri og matproduksjon i både landbruk, fiske og havbruk er helt avhengige av rent vann, og reiselivsnæringa markedsfører våre vassdrag og kystlinje til turister verden over. Samtidig betyr det mye for nordlandsbefolkningen med gode bademuligheter, og elver og fjorder der man kan fiske og drive friluftsliv.

Heldigvis har vi mye vann med god vannkvalitet, og hvor de kjemiske og økologiske forholdene er bra både for fisk og andre organismer. Aktuelle saker i media den siste tiden viser imidlertid at vi også har noen utfordringer.

Vannkraft påvirker forholdene for fisk og andre vannlevende organismer. Nordland er et fylke med stor havneaktivitet. Dette setter også spor i kystvannet. Videre gir både industri, landbruk og avløp uønsket forurensing enkelte steder. I tillegg er nå dessverre den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris igjen påvist i Ranavassdraget.


Økt fokus på vannet vårt

Arbeidet med den regionale planen er en konsekvens av Norges implementering av EUs vanndirektiv i norsk forvaltning. Arbeidet er hjemlet i norsk lov gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) og innføres nå i hele Norge. Den nye forvaltningen deler Norge inn i 11 vannregioner der Nordland er en egen vannregion. 

Formålet med vannforskriften er å beskytte miljøet i våre vassdrag og fjorder. Der miljøtilstanden er dårlig, skal det gjennomføres miljøforbedrende tiltak.

Planarbeidet er bygd på en omfattende kunnskapsinnhenting. I dette arbeidet har kommuner, sektormyndigheter og brukergrupper deltatt. Kunnskapen er samlet i forvaltningsverktøy som er åpne for alle. Her finnes blant annet informasjon om hva som påvirker vannet og hvilke konsekvenser dette har.


Et løft for vannet

Jeg opplever at den norske forvaltningen av vann kan virke som uoversiktlig og lite tilgjengelig for folk flest. Med vannforskriften innføres en mer helhetlig måte å forvalte vannet på. Denne «nye» forvaltningen fordrer både god kommunikasjon og medvirkning fra alle berørte parter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Jeg mener dette er et løft for den norske vannforvaltningen, og selv om mye fortsatt gjenstår gir vannforskriften oss et dytt på rett vei.

Flere uenigheter som nok har vært til stede i forvaltningen i mange år, ligger nå på bordet. For noen av disse forholdene er det også lagt planer om hvordan man skal jobbe mer sammen mot en enighet.

Hvilke metoder skal benyttes? Og ikke minst, hvilke felles kunnskapsplattformer kan vi etablere om vi legger sammen alt vi vet? Det har også tvunget seg fram nasjonale utredninger på tvers av departementer, utredninger som kanskje var utenkelig for en del år tilbake.


Felles forståelse og ansvar

For å komme fram til en helhetlig forvaltning, må alle som deltar i arbeidet ha en felles forståelse og se verden med de samme «brillene». Dette innebærer at alle må ta sin del av ansvaret, og at man får til et godt samarbeid på tvers av grenser og fagområder. Sektormyndighetene må på mange måter åpne egne skott og titte inn i andres bed. Forvaltningens oppgave er å ta hensyn til og balansere ulike interesser.

Har du noen meninger om hvordan vannet bør forvaltes der du bor, driver fiske, næringsvirksomhet eller bader? Ta gjerne kontakt med fylkeskommunen om du ønsker mer informasjon, eller om du ønsker å bidra i arbeidet for en bedre forvaltning av Nordlands vannressurser.     

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: