Money talks i Andfjorden

Greenpeace mener observasjon av hval i Andfjorden i dag er god nok grunn til å utsette de seismiske undersøkelsene. (Foto: Heike Vester)
- Sannheten er det høyeste tilbyder som får sier leder i Andøya fiskerlag, Yngve Larsen

- Sannheten er det høyeste tilbyder som får sier leder i Andøya fiskerlag, Yngve Larsen

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Universitet i Bergen (UIB) startet natt til lørdag seismiske undersøkelser av fjorden som skiller Andøya og Senja. Dette til tross for store protester fra både fiskere og miljøvernsorganisasjoner.

- Dette ødelegger verdiskapningen vår med den skremmeeffekten seismisk skyting utgjør. Dette har vi sett gang på gang de 40–50 åra vi har hatt seismikkskyting på norsk sokkel sier leder i Andøya fiskerlag, Yngve Larsen.

Det er NGU og UIB som står for undersøkelsene som skal foregå i tidsrommet 19. – 23. september. Hensikten med forskningsprosjektet er ifølge NGU å få ny kunnskap om dypforvitring av bergarter. Dette finnes kun i dette området av landet. De håper dette vil gi kunnskap som har samfunnsmessige anvendelser og kan brukes ved blant annet bygging av tuneller og veier sier prosjektleder ved NGU, Marco Brönner.

Seismiske undersøkelser

Seismikk er en geofysisk måte å undersøke havbunnen på. Resultatet er et kart som viser de geologiske strukturene i havbunnen. Oljebransjen er den største kjøperen av seismikk fordi seismikk er et godt verktøy for å lete etter olje og gass. Ca. hvert 10 sekund vil det bli sluppet ut luft under høyt trykk, et såkalt skudd, som danner en sjokkbølge. Dette skuddet forplanter seg gjennom vannet og ned i havbunnen. Av den informasjonen kan man lage detaljerte kart over havbunnens geologi.

 

Finansiert av oljeselskap

Undersøkelsene er finansiert av fem oljeselskaper, blant annet Statoil og Det norske oljeselskap. Grunnen til at de betaler for forskningen skal være at de vil bruke kunnskapen de finner på å utvikle oljefeltet på Utsirahøgda i Nordsjøen hvor olje har blitt funnet i forvitret grunnfjell.

Dette argumentet stiller Yngve Larsen seg svært skeptisk til. Han er redd for at funn kan bidra til en oljeutvinning i området

- De har jo selv innrømmet at de kan avdekke eventuelle olje- eller gassforekomster gjennom disse undersøkelsene, og når vi vet at fem store oljeselskaper er med å sponser forskninga, det er betenkelig.

Men resultatet av undersøkelsene skal kun brukes ved oljefeltet i Nordsjøen?

- Da må de jo skyte seismikk der sier Larsen.

Avkrefter skjult oljeleting

- Jeg har forstått at miljøvernorganisasjonene mistenker at dette er skjult oljeleting. Det er det absolutt ikke. I dette tilfellet er de fem oljeselskapene med i en blokk på Utsirahøyden utenfor Vestlandet, hvor de har oppdaget olje i forvitret grunnfjell. De er med for å få mer kunnskap om dypforvitring, sier prosjektleder ved NGU, Marco Brönner til NRK.

I tillegg til Norges geologiske undersøkelse, finansieres seismikkskytingen av Oljedirektoratet, Statoil, Det norske oljeselskap, Lundin, Maersk og Wintershall.

Miljøorganisasjonen Greenpeace stoler ikke på uttalelsene til Marco Brönner, de mener at de store oljeselskapene aldri ville betalt for dette hadde de ikke fått noe tilbake

- Det er fem oljeselskaper som er med å betaler dette. De får da rettighetene på de forskningsresultatene som kommer frem av undersøkelsen. De hadde aldri vært med å betale hadde de ikke sett noen gevinst eller nødvendigheten av å få denne informasjonen sier Arne Tellnes som er Arktis rådgiver hos Greenpeace. 

Seismikk light

Ifølge NGO har de seismiske undersøkelsene kun en styrke på 2 % av det som brukes i oljeleting, og selv om en liten del av seismikken vil være noe sterkere, vil den kun tilsvarer 10 % av oljeindustriens nivå. Derfor betegnes arbeidet som NGU og UiB skal i gang med som lettseismikk.

- Vi ønsker å forstyrre minst mulig og kommer til å være fleksible på hvordan vi utfører undersøkelsene, sier Marco Brönner.

Fiskerne har liten tro på at de lave tallene vil utgjøre noen forskjell.

- NGO snakker om at skytinga kun skal utgjøre 2 – 10% av hva som blir brukt i oljeleting. Det er bare bubbel og vrøvl. De utnytter folks uvitenhet om hva det faktisk dreier seg om. Her er det så mye forskjellige tekniske forutsetninger som for eksempel antall tommer på luftkanonen også videre. Faktumet er at de skal registrere fjell som ligger mange kilometer under havbunnen og da sier det seg selv at sjokkbølgene de sender ned gjennom vannsøylen er betydelig sier leder i Andøya fiskerlag Yngve Larsen.

Greenpeace er enig med fiskerne.

- Det er stor forskjell på å drive seismiske undersøkelser på dypt vann, som for eksempel i Barentshavet, og i Andfjorden. Området her er inne i en fjord, mye nærmere land og med mye grunnere vann. Her vil vinninga gå opp i spinninga sier Arne Tellnes.

Han etterlyser bedre retningslinjer når det kommer til seismiske undersøkelser.

- Mens New Zealand har over 40 sider med retningslinjer på hvordan disse skipene skal forholde seg når det er hval eller andre marine dyr i området har ikke Norge noen. Det er mye strengere på New Zealand, og det har blitt gjort mye mer grundig arbeid på hvordan man kan drive seismikk mer varsomt. Det gir man blaffen i her.

Tellnes forteller at de i dag har observert flere hval i fjorden, og at det burde være grunn nok til å utsette undersøkelsene.

Stor uenighet om konsekvenser

Havforskningsinstituttet som har rådført kystverket i denne saken mener undersøkelsen vil ha liten eller ingen negativ effekt på fisken og fiskerinæringa i området. I en epost til kystverket skriver de at i dette tilfellet er både kanonstørrelse og linjetetthet så lav at vi ikke forventer store påvirkninger på fisk i området.

Kystverket spør videre om havforskningsinstituttet har forslag til eventuelle tiltak som kan bøte på negative konsekvenser og får som svar at siden Havforskningsinstituttet har vurdert at det ikke vil påvirke naturmangfoldet og/ ellers fiskeriene har de heller ikke forslag til tiltak som kan avbøte negative konsekvenser.

Havforskningsinstituttet sier videre at undersøkelsen skal utføres med relativt begrenset utstyr, og at fisken, og spesielt ueren i området vil trekke unna dersom den synes det blir ubehagelig, men ellers ikke ta skade av dette. Den gyter i April-August, og vil således ikke påvirkes negativt.

Dette er fiskerne uenig i.

- De sier jo at dette her er relativt svake greier, men de anbefaler ikke skyting visse perioder i året på grunn av gyting, men hvis dette er så skånsomt som de sier så kunne de vel skutt hele året? Ingen har spurt fisken, og ingen er interessert i å spørre fiskerne. Vi sier at dette ikke er i orden.

Han mener det kan gå lang tid før området normaliseres etter seismiske undersøkelser.

-  Det kommer an på varigheten, og handler om hvor man bedriver undersøkelsene. Driver man med kommersiell seismikkskyting som kan pågå i månedsvis i samme område, kan det gå flere år før tilstanden går tilbake til normalt.

 - Det er ikke tvil om at dette vil få negativ effekt langt utover de dagene de skal holde på. De skyter nå inne i en grunn terskelfjord og når fisken som lever her blir skremt flykter den naturligvis unna. Det kan ta lang tid før den kommer tilbake, men hvor lang tid er vanskelig å si. Det vi kan si med sikkerhet er at fiskerne blir taperne i dette, og det finner vi oss ikke i, sier Yngve Larsen.

Verna mot oljeboring

Det er også et annet prinsipp her mener Larsen.

- Områdene her er verna denne stortingsperioden for oljeaktivitet og herunder seismikk. Dette er seismikk, og tillatelsen er gitt på et svært syltynt grunnlag.

 - Det har lenge vært en trend at fiskerne ikke blir hørt, men det er en annen trend som har blitt veldig synlig i dette landet, og det kalles for money talks. Spesielt når det gjelder oljevirksomhet i samrøre med fiskeriaktiviteter. Sannheten er det høyeste tilbyder som får avslutter Yngve Larsen.

Dette er Greenpeace enig i.

- Når denne delen av havet er stengt for oljeboring så skal man heller ikke åpne for seismikk, seismikk er en del av oljeboring og oljeleting. Da må man holde dette utenfor de områdene man har bestemt det ikke skal være oljevirksomhet.

 

Tags