Vil ha mulighet til å utsette slakting

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ber regjeringen om fleksibilitet i konsesjonsvolumet for laks og ørret.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ber regjeringen om fleksibilitet i konsesjonsvolumet for laks og ørret. 

Økningen skal kun gjelde for en periode, og er ett av flere avbøtende tiltak som en følge av den russiske importstoppen. 

For å unngå at fleksibiliteten brukes som en utilsiktet produksjonsøkning er næringa åpen for at myndighetene kan avlyse neste års varslede vekst på fem prosent. 

Informert allerede

Hvor mye laks og ørret en konsesjon kan produsere er styrt av myndighetene, gjennom et fastsatt tak på maksimalt tillatt biomasse (MTB) for selskap med konsesjoner. I tillegg har hver lokalitet, produksjonsstedet, en egen maksgrense for produksjon ut fra de lokale miljøforholdene. 

Det er ikke tillatt å overskride maksimalt tillatt biomasse på en konsesjon. For å kunne forskyve planlagt slakting framover må konsesjonene ha tillatelse til å ha mer biomasse enn normalt, siden fisken vokser seg større i påvente av utslakt. 

Da FHL møtte fiskeriministeren i går informerte organisasjonen om at importstoppen kan gi behov for en slik ordning.

- Styret i FHL har i dag besluttet å be regjeringen vurdere en økning i MTB med 10 prosent for laks og 20 prosent for ørretprodusentene, med snarest mulig virkning. FHL mener dette vil gi en nødvendig fleksibilitet for produsentene slik at det blir mulig å utsette noe av slaktingen på kort sikt, sier adm. dir. Geir Ove Ystmark i FHL.  

Stor utfordring for ørretprodusentene

I 2013 var Russland mottakerland for 11 prosent av norsk oppdrettslaks. For ørret var tallet fire ganger så høyt, 44 prosent av norskprodusert ørret havnet i fjor på matbordet i Russland. Importstoppen gir derfor langt større utfordringer for ørretprodusentene enn lakseprodusentene. 

FHL ber om at ordningen med økt fleksibilitet gjelder til 1. april 2015 for laks, mens det for ørret bør gjelde for seks måneder og med mulighet for ytterligere seks måneders forlengelse. 

Organisasjonen presiserer i sitt brev til statsråden av næringen er opptatt av at denne ordningen ikke skal gå på bekostning av krav knyttet til miljø og fiskehelse. Det er derfor kun forslag om midlertidig økt MTB på konsesjonsnivå, ikke på lokalitetsnivå. 

Tags