Er tiden over for de mange små vannkraftverk?

Nordland er og skal være en ledende produsent av elektrisk kraft. I Nordland har vi anbefalt en rekke småkraftverk de siste årene. Jeg ser nå at mange av disse ikke blir bygd ut på grunn av dårlig lønnsomhet, eller at utbygginger ofte får store negative konsekvenser for naturen og friluftslivet. Jeg er opptatt av at samfunnsnytten i prosjektene må tillegges større vekt. Spørsmålet er om vi er bedre tjent med noen færre men større kraftverk til å fylle opp ledig kapasitet i nettet.

Nordland er stor eksportør av elektrisk kraft, og er av de fremste kraftfylkene i Norge. Fylkesrådet er opptatt av å videreutvikle fylket som en ledende produsent av fornybar og miljøvennlig energi. Nordland fylkesting har vedtatt et mål om å øke årlig produksjon av vannkraft med 1,3 TWh innen 2025.

Vi skal utnytte det store potensialet som fylket har for fornybar energi innen vannkraft og vindkraft. I tillegg må det satses på utvikling av teknologier som kan utnytte de store mulighetene for kraft fra tidevann og bølger.

Mer fornybar energi
Norge har forpliktet seg til å øke sin andel av fornybar energi til 67,5% innen utgangen av 2020. Avtalen om el-sertifikater har samme frist. Dette har resultert i en betydelig mengde søknader om konsesjon til utbygging av småkraftverk i Nordland.

Det er gitt mange tillatelser til å bygge ut nye småkraftverk. I perioden 2009–2012 ble det utbygd eller satt i gang utbygging av vannkraftverk på til sammen 0,45 TWh i Nordland. Det vil si en tredjedel av det målet fylkestinget har vedtatt. Dette dekker det årlige behovet til vel 22.000 husstander.

Potensielle arealkonflikter
Utbygging av små vannkraftverk er ikke uproblematisk. Når man bygger ut, medfører dette naturinngrep både gjennom direkte arealbruk og oppsplitting av arealer. Sekundærinngrep som adkomstveiene utgjør ofte større inngrep enn selve kraftverket. Mange av disse småkraftprosjektene kan derfor ha høy grad av konflikt med andre arealinteresser som for eksempel reindrift, friluftsliv, naturmangfold og landskapshensyn. Vi ser stadig oftere at selv om de negative effektene av ett enkelt tiltak kan være små, så blir konsekvensene av flere små utbygginger i samme område store.

Bremser de gode prosjektene?
Små vannkraftverk har vist sin berettigelse. Når prosjekter ikke blir bygd ut, skyldes dette dårlig lønnsomhet. Disse urealistiske prosjektene er også med på å hindre de gode prosjektene. De tar både vann og potensiell kraft fra de gode prosjektene. De urealistiske prosjekter tar også opp plass i køen for å få el-sertifikater. Vi må altså se hvilke utbygginger som kan gi mest til verdiskapning og innovasjon.

Store eller små kraftverk?
Jeg mener derfor at tiden nå er kommet for å diskutere om vi er tjent med færre, men større kraftverk for å fylle opp ledig kapasitet i nettet. Større kraftverk vil selvfølgelig medføre større inngrep, men inngrepene vil konsentreres til noen utvalgte områder. Og det er den totale belastningen som er avgjørende. Kanskje vil også moderne utbygging gi mindre ødeleggelser av naturen totalt sett. Sjansen for lønnsomhet vil også øke, da mer kraft dekker større utbyggingskostnader.

Debatt
Jeg ønsker en diskusjon rundt framtidig kraftutbygging velkommen En eventuell endring av regional politikk på dette området må det være basert på en bred debatt, og jeg vil ha fylkestinget med på denne. Vi må også ha med kraftbransjen, myndigheter og interesseorganisasjonene, slik at vi sammen kan finne de gode løsningene.  Løsninger som ivaretar behovet for ren energi, næringslivets utviklingsmuligheter og hensynet til viktige naturverdier. Disse endringene må fanges opp i en revisjon av den regionale planen for små vannkraftverk. Dermed vil de nødvendige medvirkningsprosesser være sikret.

Mer enn en råvare
Vi må også jobbe sammen i Nordland for å få enda mer ut av råvaren som kraft er. Altså skape en merverdi, i tillegg til å forsyne kraftkrevende industri i fylket og være netto eksportør av kraft. Vi har behov for en teknologiutvikling knyttet til vår energiutvinning, eksempelvis knyttet til utnyttelsesgrad og styring av kraft. Det vil kunne skape stabile kompetansearbeidsplasser i hele Nordland, med gode samfunns- og næringsmessig ringvirkninger.

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: