Petroleumsrådet vil ha ny flyplass

Ny flyplass i Hammerfest

Hammerfest kommune og regionen forøvrig har de siste ti årene gjennomgått en sterk økonomisk vekst, med tilhørende vekst i antall arbeidsplasser og innbyggertall. Den forventede sterke utviklingen i olje- og gassektoren i Hammerfestområdet og i Barentshavet, planlagt gruveindustri i Kvalsund og mulig etablering av ny industri som skal utnytte gassforekomstene, tilsier at veksten vil fortsette i overskuelig framtid.

 Hammerfest lufthavn er en av landets viktigste lokale lufthavner og spiller en sentral rolle i flyrutemønsteret og for den regionale utviklingen i Finnmark. Lufthavna har også helikopterbase for utbyggingen og letevirksomheten i Barentshavet. Dagens flyplass er en flaskehals for videre utvikling på grunn av vanskelige operative forhold og ingen mulighet for rullebaneforlengelse. Hammerfest og Kvalsund kommuner startet i 2005 en utredningsprosess med formål å finne en ny og bedre lokalisering for lufthavn og konkluderte i 2011 med at Grøtnes var en egnet lokalitet.

Grøtnes ligger på grensen mellom de to kommunene, ca. 16 km fra Hammerfest sentrum. Det ble da startet en reguleringsplanprosess, og reguleringsplan for ny lufthavn på Grøtnes ble vedtatt i april 2014. Planen legger til rette for bygging av flyplass med rullebanelengde mellom 1550 og 2000 meter.

Avinor har i sitt arbeid til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 også konkludert med at det er behov for ny lufthavn i Hammerfest-området. Parallelt med planarbeidet for flyplass på Grøtnes har Avinor utført en utredning for å vurdere andre mulige lufthavnlokaliteter på Kvaløya. Utredningen har konkludert med at det i tillegg til Grøtnes kun er en lokalitet som kan være aktuell som ny flyplasslokalitet for Hammerfest-området. Denne lokaliteten ligger i Fuglenesdalen ovenfor dagens flyplass. Dette alternativet er foreløpig ikke utredet nærmere.

Før det tas stilling til lokalitet for ny flyplass skal plasseringen i Fuglenesdalen utredes nærmere, hvor det bl.a. skal foretas vind og værmålinger. Også på lokaliteten på Grøtnes skal det foretas kompletterende vindmålinger.

I eiermelding til Avinor som ble behandlet i Stortinget 18.06.2013 er man positiv til bygging av ny lufthavn i Hammerfest, og det uttales at staten vil sørge for finansiering når lokalitet er valgt.

I Avinors nordområdestrategi som ble presentert i april 2014 påpeker Avinor at det er behov for kapasitetsøkende tiltak i Hammerfest, som en av tre flyplasser i Nord-Norge. Det påpekes også at det arbeides videre med ny flyplass i Hammerfest.

 

Vedtatt uttalelse fra NNP som sendes samferdselsdepartementet med kopi til OED og Avinor: 

På bakgrunn av den sterke utviklingen i Hammerfestregionen, og da spesielt innenfor olje- og gassektoren, mener Nordnorsk Petroleumsråd at det må etableres et fremtidsrettet flytibud. Dette kan kun gjøres ved bygging av ny lokal flyplass i Hammerfest-området.

Selv om det nå synes å være stor forståelse og positive signaler fra Stortinget og Avinor for at Hammerfest-området har behov for en ny flyplass, er det viktig at Avinor gir dette arbeidet høy prioritet, slik at realisering kan skje så raskt som mulig.   

 

Nordnorsk Petroleumsråd

 

Tags