Mineralressursene i Nord – ukjent og uutnyttet?

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.

Norge har ennå en lang vei å gå når det kommer til kartlegging av mineralressurser, skriver Line Miriam Sandberg (Frp), fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms, i dette leserinnlegget.

Norge er i ferd med å kartlegge mineralressursene i hele landet. Verdier som kan danne grunnlaget for en fremtidig stor næring er allerede funnet og de største funnene er i Nord-Norge. Leterunde 2 igangsettes nå, men Norge har ennå en lang vei frem for å nå våre naboland Sverige og Finland for å oppnå 100 prosent kartlegging.

Vår handlekraftige regjering har nå åpnet for utnytting av kjente ressurser og gitt klarsignal for Nussir i Finnmark. Dette er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen og et positivt signal for bedrifter som ønsker å satse på den. Men det ligger flere søknader på vent og landsdelen og næringen er utålmodig.

Da Norge på 70-tallet ga klarsignal for det som skulle bli oljeeventyret i Norge, var de politiske rammene meget viktig for å lykkes. Det var politisk mot som ga landet en grunnmur for å skape vekst, sysselsetting og store nasjonale verdier for framtiden. En viktig del av dette var at det ble skapt skatte- og avgiftsordninger som var med på å øke aktiviteten i petroleumsnæringen og i leverandørindustrien på sjø og land. Forutsigbarhet og klare beslutningsprosesser gjorde at man i lang tid kan nyte godt av utviklingen innen næringen med verdiskaping og nasjonal velstand som resultat.

Det er nødvendig at vi nå tilrettelegger for en stor nasjonal satsing på mineralnæring i Norge. Vi må sikre rammebetingelser som fremmer utvikling og som fjerner usikkerhet og lange beslutningsveier. Dersom vi ikke tar fatt risikerer vi at verdens rikeste forekomster av krystallisk grafitt og andre verdifulle mineraler ligger uutnyttet når de ellers kunne gitt verdiskaping og velstand. Mange av disse forekomstene ligger i eller nær små lokalsamfunn i distriktene her i Nord-Norge.

Dagens regjering bør samle beslutningene i ett departement for på den måten å unngå at beslutningene blir dyttet mellom de tre ulike departementer som i dag behandler slike saker. Dagens regjering bør ta på alvor "kampen om arealene" og ikke la marginale næringer få stanse mulighetene for arbeidsplasser og utvikling i Nord. Bare på den måten kan vi gi mineralnæringen forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging.

Petroleumsnæringens mulighet for etablering i nord, er dessverre satt på vent av dagens regjering. Min anbefaling er at Storting og regjering snarest vedtar og iverksetter tiltak som setter fart i mineralutvinning og dermed bidrar til utnytting av nasjonale ressurser og verdier. Troms fylkeskommune vil på alle områder være med å tilrettelegge for en snarlig fremtidig næring som vil kunne gi store ringvirkninger.

Sysselsetting, infrastruktur, forskning, leverandørindustri og utdanning er ikke bare tema i forhold til utviklingen av petroleumsressursene i landsdelen, men i aller høyeste grad også innenfor mineralressursene – vår i alt for stor grad ukjente og uutnyttede ressurs.

 

 

Line Miriam Sandberg (Frp)
Line Miriam Sandberg (Frp) er fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms fylkeskommune.

Tags