Interaktive risikokart fra DNV GL: Nordområdene kan «ufarliggjøres»

Selskapet DNV GL har satt seg fore å analysere fremtidens muligheter på en rekke områder, og nylig ble rapporten om risikofaktorer i nordområdene presentert. Tilsynelatende har man også lykkes.

Rapporten «The Arctic – the next risk frontier» fra DNV GL er et omfattende, men lett tilgjengelig og informativt stykke arbeid.

DNV GL er et klassifiseringsselskap, og resultatet av sammenslåingen av Det norske Veritas og German Lloyds.

Her gis det en oversikt over nordområdene, inkludert en sveip innom politikk, utviklingsmuligheter og risikoer forbundet med industriell virksomhet.

Egne risikokart

Naturlig nok vier selskapet stor oppmerksomhet mot maritim virksomhet, shipping og petroleumsvirksomhet. Parametere som vind, isgang, is-tykkelse, bølgehøyde, skipstrafikk, sikt, snø, ising osv. – alle ytre påvirkninger og utfordringer nordområdene kan by på, er lagt inn i selskapets analyser.

Disse faktaopplysningene presenteres gjennom såkalte risikokart, der risikoen varierer i forhold til årstid, vær, aktivitet etc. Med utgangspunkt i dagens teknologistandard, og med en gjennomsnittlig risikoanalyse på globalt (isfritt) nivå viser man hvordan risikonivåene varierer med årstidene, hvor man mener risikoen er akseptabel og når den overhodet ikke er det.

Interaktivt og tilgjengelig

Disse kartene, som er interaktive, er tilgjengelige på DNV GLs hjemmesider. Der kan enhver logge seg inn, legge inn de risikomomenter som er tilgjengelig og ved selvsyn se de ulike variasjonene. 

Med «risiko» menes her sjansene for at ulykker inntreffer, mulighetene for redning, for overlevelse, miljøkatastrofer, opprydding – i det hele tatt. I tillegg tar rapporten for seg det den kaller «social license to operate» - selskapenes forhold til landenes opinion, behovet for åpenhet og dialog og kanskje ikke minst selskapenes evne og vilje til å lytte.

Varierende tillit

For eksempel viser undersøkelser selskapet har foretatt at i Norge har folk større tillit til myndighetenes enn til selskapenes informasjon, mens det motsatte er tilfelle i Alaska. Et annet, litt pussig funn, er at selv om folk flest i Alaska tilsynelatende er mottagelige for olje- og gassvirksomhet, så føler ikke selskapene at de har folks støtte til å operere i arktiske strøk.

I tillegg til de ulike kartleggingene har DNV GL foretatt to scenarioanalyser inn mot år 2030, basert på utviklingen av to nye konseptskip, et cruiseskip og et bulkskip. Først har man brukt dagens standard skipsflåte og sammenlignet risikoen ved å operere i arktiske strøk med det å operere i farvann uten is og andre ekstreme forhold nordområdene kan by på.

Ikke så farlig likevel?

I casestudien for 2030 har man lagt inn kjent, men ennå ikke fullt utviklet eller anvendt teknologi, sterkere og fornuftigere skrogbygg og andre teknologisk forbedringer, og mener å kunne vise at nordområdene slett ikke behøver være et høyrisikoområde for cruise- eller bulkfart i fremtiden. Snarere kan det se ut til at sikkerheten på enkelte områder blir bedre enn i mer trafikkerte farvann – bl.a. nettopp på grunn av tettere trafikk.

Tags