En velferdsreform for Nord-Norge

Vi må designe en kommunestruktur som ivaretar kvaliteten på kommunale tjenester til befolkningen i fremtiden. Vi kan ikke la kommune og fylkesgrenser være det som begrenser Nord-Norge.  Vi som fylkesledere setter derimot et krav til en framtidig kommunereform: Utformingen av kommunestrukturen i Nord-Norge skjer på nordnorske premisser!

Den siste kommunereformen kulminerte i 1964 til at en fjerdedel av alle kommuner i Norge ble slått sammen. Siden den tid har norske kommuner fått flere, større og mer komplekse kommunale tjenester som befolkningen i alle norske kommuner har lovfestede rett til.  Det å gi en god barnevernstjeneste er viktig for å ta vare på våre barn som trenger hjelp, det er en av de viktigste oppgavene en kommune kan gi. Det er veldig viktig at fagmiljøene er store nok i kommunene for å kunne gi en god nok tjeneste. Vi viser til at innføringen av samhandlingsreformen har ført til mange IKS-avtaler hvor særlig små kommuner ikke har virkemiddelapparatet til å gi de tjenestene som samhandlingsreformen krever. Større kommuner som Rana har mange forskjellige avtaler med kommuner rundt seg, noe som viser at Rana er en kraft i sin region, men som også viser sårbarheten i kommunal sektor. Vi kan ikke havne i en situasjon hvor mye makt er tatt ut av kommunestyresaler og inn i IKS-styrer. 

Stortinget vedtar alle lovene som regulerer viktige velferdsoppgaver som PPT, skole, pleie og omsorg, og lovene setter tydelige krav til gode tjenester. Noe som alle politikere i alle partier er for, men vi som Høyreledere i de tre nordligste fylkene ser at vi trenger handling for å bevare og styrke tjenestene kommunene gir for fremtiden.

Høyre i Nord-Norge ønsker en kommunereform velkommen, men en kommunestruktur i Nord-Norge må skje på nordnorske premisser. Ekspertutvalget for kommunereform som nettopp la frem sin rapport peker på befolkningsstørrelse som et kriterium for å kunne gi bedre tjenester for fremtiden. Dette må sees i sammenheng med det langstrakte landet Norge er. Tromsø kommune er større i areal enn Vestfold fylke, i Vestfold fylke er det 14 kommuner. Vi minner om at Tromsø kommune ikke er den arealmessig største kommunen i Troms. Kautokeino kommune er den arealmessig største kommunen i Norge, og Båtsfjordfjellet og Kongsfjordfjellet er to av de mest stengte veiene om vinteren i Norge. Nordland fylke er like lang som avstanden fra Oslo til Trondheim. Vi er en lang og stor landsdel, som er lik på mange måter, men også ulik. Vi står sammen om at en nødvendig kommunereform i Nord-Norge må skje med våre geografiske utfordringer i mente. Vi har tillitt til at regjeringen tar, og vil ta hensyn til dette.

Den etterlengtet kommunereformen er en velferdsreform for kommune-Norge. Høyre skal være konstruktiv i Nord-Norge og lytte til befolkningen. For det viktigste er at de velferdstjenestene som blir gitt i dag blir sikret for fremtiden, og at nye viktige tjenester for fremtiden får et best mulig grunnlag.

 

Tags