Varsler skjerping mot fiskerikrim

Regjeringen har vedtatt ny forskrift om landings- og sluttsedler. - Skal gi bedre kontroll og forebygge lovbrudd, sier fiskeriministeren. 

- Den siste tiden har mange vært opptatt av ulovlige forhold ved landing av fisk. Dette viser at det er nødvendig med effektivetiltak som også forebygger fiskerikriminalitet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Forskriften som ble vedtatt i dag trer i kraft 1. januar 2015. Dermed har de bedriftene som trenger omstilling tid til det. I tillegg får Fiskeridirektoratet i en overgangsfase anledning til å gi dispensasjon i inntil to år fra de nye kravene dersom det er nødvendig. 

De viktigste endringene er:

Utvidet opplysningsplikt, blant annet ved strengere krav til å føre journal over vareflyten internt på fiskemottakene. 

Utvidet krav til vekt og veiing. Det er skjerpede krav til blant annet muligheten til å lese av vekta og plasseringen av vekta, slik at både fisker og kontrollpersonell skal kunne følge med under veiingen. 

Mottaker skal straks etter et hvert uttak av fisk som blir uttransportert fra det enkelte anlegget, føre opplysninger om transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum.

- Den nye forskriften bidrar til å sikre mer korrekt registrering av det høstede kvantumet og vil sørge for at vi får flere kontrollpunkt lengre ut i verdikjeden, sier Aspaker. 

I den nye forskriften har departementet samlet alle forskrifter som gjelder opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk. Dermed oppheves tidligere forskrifter når denne trer i kraft. 

Tags