Gruvedrift på havbunnen – den nye oljen?

Gruvedriften på fastlandet i Norge opplever for tiden en renessanse. I de siste årene er det startet opp ny virksomhet i gamle gruver og eksisterende gruver har øket sin produksjon.

 Den blåblå regjeringen viser friske takter og har bl.a. godkjent reguleringsplanen for Nussir. Dette er et meget viktig skritt for å få i gang gruvedriften i Kvalsund. Flere prosjekter er på trappene og neste prøvestein vil være Nordic Mining’s rutilprosjekt i Engabø. Et negativt vedtak vil gjøre etablering av ny gruvevirksomhet i Norge svært vanskelig. Myndighetene må vise at det er handling bak ordene. NGU anslo i fjor den samlede verdien på mineralforekomstene på fastlandet til 2500 milliarder NOK. Dette er utfra de kjente forekomstene i dag og tallet er derfor sannsynligvis betydelig høyere.

Rundt 1977 ble det oppdaget såkalte «black smokers» på havbunnen utenfor Galapagos. «Black smokers» er hydrotermale skorsteiner som spyr ut svart røyk og varmt vann. Selve skorsteinen er bygget opp av mineraler som blir utfelt når røyken og det varme vannet møter kaldt sjøvann. I samme prosess avsettes det på havbunnen metaller som gull, sølv, sink, bly, kobolt og kobber. Det er det som skjedde da det ble dannet metaller som vi senere har brutt opp fra gruvene i Sulitjelma, Ballangen, Røros og Kongsberg – for en gang lå også disse under vann.

Universitet i Bergen har påvist «black smokers» på den midtatlantiske ryggen (undersjøisk fjellkjede) mellom Jan Mayen og Svalbard. De norske forskerne ved NTNU, dekanus Ingvald Strømmen og førsteamanuensis Steinar Ellefmo, har beregnet at verdien på de utfelte mineralene på havbunnen og i umiddelbar nærhet av havbunnen utgjør 1000 milliarder NOK. Går man dypere ned i havbunnen kan man sannsynligvis mangedoble verdien. De norske havområdene er 6 ganger større enn det norske fastlandet. Legger man dette til grunn snakker vi om verdier som kanskje er større enn hele oljefondet.

 Den norske undervannsteknologien er blant den mest avanserte i verden. Gruvedrift på havbunnen kan gi svært store inntekter. Selv om vi vil ha betydelig inntekter av olje og gass i den nærmeste fremtid, bør vi allerede nå se på mulighetene for gruvedrift på havbunnen. Å utvikle denne teknologien vil ta mange år. Norske oljeselskaper, undervannsfirmaer, entreprenører, gruveselskaper, forskningsmiljøer m.fl. bør allerede nå sette seg sammen for å utvikle dette til en viktig industri for fremtiden. Her bør også politikere og myndigheter kjenne sin besøkelsestid og være pådrivere.

Tiden er kommet for å vise at Nordområdesatsingen er mer enn tomme ord!

Tags