Må satse mer på transportkorridor for nordområdene

Transportkorridoren fra Helgeland via Umeå i Sverige og til Finland er viktig fordi den gir næringslivet tilgang til markedene i Europa, men også markeder via Atlanterhavet. (Illustrasjon: NLC/SimLab East-West)

Politikere fra Norge, Sverige og Finland er enige om at transportkorridoren fra Helgeland i Norge til Vasa i Finland må styrkes ytterligere, og at et samarbeid mellom de tre landene blir stadig viktigere i årene som kommer.

Nordic Logistic Corridor (NLC) er en transportkorridor som går fra Helgeland i Norge til Vasa i Finland, og hvor det allerede er oppnådd mye gjennom næringslivsprosjektet med samme navn – og via forskningsprosjektet SimLab East-West.

I den felles sluttkonferansen for prosjektene, som ble arrangert i Umeå i slutten av forrige uke, var det samlet politikere fra alle de tre landene som er involvert, og de er enige om at korridoren må styrkes ytterligere i framtiden.

 

Viktig for nordområdene

- Sammen med Västerbotten i Sverige og Österbotten i Finland kan vi skape et transportnett som viser hvor viktig nordmrådene er, sier Tove Mette Bjørkmo som er fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Både NLC og Sim Lab East West har som mål å gi næringslivet bedre vilkår gjennom god infrastruktur i øst-vestlig retning. Totalt er det investert 624 millioner Euro, blant annet til nye logistikksentre for forbedring av havner.

Stortingspolitiker Kjell-Idar Juvik (Ap) deltok på konferansen og er godt fornøyd med resultatet av prosjektene, men presiserer at det nå er viktig å sette seg både klare, kortsiktige og langsiktige mål:

- De langsiktige målene må være bruforbindelse mellom Umeå og Vasa, samt forlengelse av jernbanen fra Storuman til Helgeland, sier han.

 

Standarden må økes

I løpet av tre år har NLC allerede oppnådd det overordnede målet med å bli inkludert i det såkalte TEN-T og det norske stamnettet. TEN-T står for Trans-European Transport Networks, og statusen gjør det – i følge Juvik – enda viktigere at standarden på veistrekningen fra norskgrensen til Umeå økes.

Så langt har det vært et godt politisk samarbeid ovenfor svenske og finske myndigheter - og EU - for å oppnå denne målsetningen. Transportkorridoren ansees som viktig fordi den gir næringslivet tilgang til markedene i Europa, men også markeder via Atlanterhavet.

- Det er en stor seier at Europavei 12  har fått TEN-T status. Neste skritt er at denne statusen videreføres inn til Helgeland, slik at hele Nordic Logistic Corridor er innebefattet i TEN-T netteverket, sier Juvik som er medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Arbeiderpartiet.

 

Vitenskapelig rapport

SimLab East-West har utviklet en vitenskapelig metode for å simulere ulike økonomiske transportløsninger nord i Norge, Sverige og Finland. Blant annet har det blitt sett på hvilke forutsetninger som må være på plass, både når det gjelder veier, godstransport langs jernbane og fergeforbindelser.

SimLab har også jobbet for å styrke samarbeidet mellom universitetene som har deltatt i prosjektet. Disse er Universitet i Vasa, Umeå og Universitetet i Nordland, representert ved Handelshøgskolen i Bodø.

- For oss som bor i nord er det fornuftig å samarbeide over landegrensene for å oppnå det markedspotensialet som er lenger sør i alle våre land, mener prosjektleder for SimLab, Jeanette Kjellberg.

Prognosene for regionene Västerbotten, Österbotten og Nordland ser relativ lyse ut, mener de prosjektansvarlige.

Umeå og Vasa er områder med befolkningsvekst og begge byene har i prosjektperioden bygget ut havnene sine. Mosjøen og Mo i Rana har også gjennomført viktige investeringer de siste årene. Etter at den nye fergen mellom Umeå og Vasa ble satt i drift har persontrafikken etter sigende økt fra 42.000 reisende i 2011, til nærmere 150. 000 i dag. Den nye fergen har blitt ønsket varmt velkommen også av næringslivet både i Norge, Sverige og Finland – og det jobbes nå med et enda bedre tilpasset fartøy som skal settes i drift i 2018.

 

Viktig infrastruktur

Grenseorganisasjonene MidtSkanida, Kvarkenrådet og Blåvägenforenignen jobber allerede med å klargjøre et nytt prosjekt over landegrensene, som ytterligere skal styrke transportkorridoren og samarbeidet mellom landene.

- Det er bred enighet om at næringslivet i alle tre land i tiden framover må involveres. Det er av stor betydning at denne regionen har en fungerende infrastruktur. Det er enighet om at vi må styrke vår region sammen og hver for oss for å sørge for at det er attraktivt for næringslivet å være og etablere seg i regionen og ikke flytte ut sin virksomhet, sier Jeanette Kjellberg (prosjektleder SimLab) og Katti Lundström (prosjektleder Nordic Logistic Corridor).

Tags