Midler til næringsrettet kompetanse

Syv regionale næringsmiljø får til sammen 20 millioner kroner i støtte for å styrke tilbudet av utdanning og kompetanseutvikling i regionen. - Utdanning og kompetanseutvikling er viktig i arbeidet med å sikre norsk konkurransekraft i årene som kommer, sier kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

- Denne satsingen skal bidra til at høgskoler og andre kunnskapsinstitusjoner blir bedre i stand til å levere kompetent arbeidskraft tilpasset næringslivets behov, sier statsråd Sanner.

Norsk næringsliv er avhengig av kontinuerlig utvikling av kompetanse, innovasjon og nytenkning for å opprettholde og ta markedsandeler i en stadig mer krevende global konkurransesituasjon. Innovasjon Norge lanserte høsten 2013 en ny satsing på kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for å få til økt verdiskapning i næringslivet. Gjennom denne nye satsingen bidrar vi til å styrke konkurranseevnen i regionale næringsmiljø, sier kommunal- og regionalministeren.

Disse syv næringsmiljøene er ifølge pressemeldingen:

- Osterfjord næringssamarbeid, Osterfjordregionen (3 millioner kroner i støtte) Hordaland har et voksende næringsmiljø innen CNS-maskinering (Computerised Numeric Control; styringssystemet for datastyrte maskiner). og robotteknologi, men opplever stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Osterfjord næringssamarbeid har i prosjektet knyttet til seg Høgskolen i Bergen for å utvikle utdanningstilbud som både kan bidra til videreutdanning og nyrekruttering.

-LEGASEA, Ålesund (2,5 millioner kroner i støtte) Biomarin næringsklynge med hovedtyngde i og rundt Ålesund. Skal i prosjektet både styrke eksisterende bachelorutdanning og etter - og videreutdanningstilbud, samt legge grunnlag for utvikling av mastertilbud. Samarbeider med blant annet Høgskolen i Ålesund, Møreforskning og Sintef Fiskeri og Havbruk.

-Pro Barents, Hammerfest (1,5 millioner kroner i støtte) Samarbeid mellom Pro Barents, Nordkapp Næringshage og Kirkenes Næringshage. Prosjektet har fokus på det stigende kompetansebehovet i Finnmark som følge av stadig økt aktivitet i Barentshavet. Samarbeider blant annet med Høgskolen i Narvik og NTNU.

-Verdal Industripark/Proneo, Verdal (2,15 millioner kroner i støtte) Mobiliseringsprosjekt knyttet til kompetanseutvikling i bedriftene tilknyttet Verdal Industripark. Særlig fokus på olje og gass og fornybar energi. Samarbeider tett med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Nasjonalt senter for komposittutdanning, Raufoss/Kongsberg (3 millioner kroner i støtte) Samarbeid mellom klyngene NCE Systems Engineering på Kongsberg og NCE Raufoss om utvikling av formalisert utdanning på fagskole- og høgskolenivå innen kompositt- og polymere materialer. Tilbudene utvikles i samarbeid med blant annet Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

-Norsk Havbruk, Bodø/Trondheim/Stavanger (2,625 millioner kroner i støtte) Samarbeidsprosjekt mellom klyngene NCE Aquaculture i Bodø, akvARENA i Trondheim og Arena Ocean of Opportunities i Stavanger. Vil utvikle et helhetlig utdanningstilbud tilpasset havbruksnæringens fremtidige kompetansebehov. Både NTNU, UiS, UiN og NMBU er tilknyttet prosjektet.

-Kunnskapsparken Helgeland, Mo i Rana (2,3 millioner kroner i støtte) I samarbeid med Mo Industripark og Olje- og gassnettverk Helgeland er målet med prosjektet å etablere næringsrelevant ingeniørutdanning og næringsrelevante etter- og videreutdanningstilbud på bachelornivå. Samarbeider med Høgskolen i Narvik, UiN og Høgskolen i Nesna.

Tags