Sintef satser på Nordområdene

Boring på Marthabreen, Svalbard. Foto: Sintef Byggforsk

Økt aktivitet i nordområdene gir økt behov for infrastruktur. Sintef er en av aktørene som nå forsker på hvordan lage bærekraftig og solid infrastruktur i områder med permafrost.

Som del av en større satsing har forskningskonsernet siden årsskiftet hatt kontor på Svalbard med to ansatte, men langt flere jobber her i perioder. 

- Sintef har hatt aktivitet på Svalbard siden 1976, gjennom mange forskjellige prosjekter, forteller forskningssjef Berit Laanke.

 

Oljen er drivende

Aktiviteten i 1976 startet med oljesølproblematikk, nå handler det også mye om permafrost, geoteknikk og arktisk infrastruktur. En fellesnevner er petroleumstilknytningen.

- Oljeselskapene er driverne i det som skjer i nordområdene nå. De har økonomisk tyngde til å finansiere forskning, og har erfaringer som viser at forskning gir forsprang, sier Laanke.

Sammen med Universitetssenteret på Svalbard (Unis), NTNU og store industriaktører samarbeider Sintef i Samcot (Sustainable Arctic marine and Coastal Technology), et senter for forskningsdrevet innovasjon hvor NTNU er vertsinstitusjon. Samcot er støttet av Norges Forskningsråd, flere industriaktører innen blant annet petroleumssektoren, og har flere universiteter som samarbeidspartnere.

 

Kunnskap om grunnen

Sintef Byggforsks virksomhet på Svalbard handler blant annet om å kartlegge grunnforholdene i permafrosten. For å bygge godt er det viktig å kjenne grunnforholdene. Infrastruktur, enten det er bygninger eller rørledninger må bygges solide nok, bærekraftige og økonomisk forsvarlig.

- Kunnskapen om dette er veldig erfaringsbasert. Noe har gått bra, annet mindre bra. Men kostnadene både økonomisk og miljømessig blir store om det ikke går bra. At Svalbard er så tilgjengelig gjør det godt egnet til forskning. Kunnskap hentet her kan overføres til også andre arktiske områder. Svalbard er også en verdifull arena for utprøving av hvordan lokale jord- og steinmaterialer kan brukes i byggesammenheng i nordområdene, og for uttesting av hvordan spesialutviklede byggematerialer fungerer i arktisk miljø. Dette har vi forsket på sammen med internasjonale industripartnere i de siste ti årene, forteller forskningsleder Maj Gøril Bæverfjord. 

 

Krevende å utnytte olje- og gassressursene

Å skulle utnytte olje- og gassressursene i Arktis er krevende. Det er behov for mer kunnskap om både is og permafrost, og Sintef ser på det i et teknolisk perspektiv. Hvordan bygge infrastruktur som tåler påvirkning fra islaster?

- Hvordan vil de kreftene som er i dette påvirke kaianlegg eller rørledninger, spør Bæverfjord for å illustrere problemstillingene de jobber med.

- En annen påvirkningskraft er sjøen. Hvordan påvirker sjøen temperaturen i jorda, og hva skjer i strandsonen når varm sjø kommer inn sommerstid, sier senior prosjektleder Jomar Finseth.

Hva styrer erosjonen langs den arktiske kystlinjen, og hva skyldes den? Undersøkelsene gjøres både på land og under vann.

- Frossen jord er et bra materiale så lenge det er frossent. Men det kommer store endringer allerede ved små temperaturendringer, forklarer Finseth.

 

Økt oppmerksomhet 

De tre forskerne opplever alle en økt oppmerksomhet mot nordområdene.

- Og ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Det er nesten en eksplosjon i antallet publikasjoner relatert til nordområdene, sier Bæverfjord. Den vitenskapelige interessen om nord er betydelig, og Sintefs nordområdesatsing er et resultat av blant annet stor interesse og behov for kunnskap om disse områdene.

 

Nordområdestrategi

I høst lanserte Sintef sin nordområdestragi «Technology for a Sustainable Development of the High North».

Det er valgt ut sju områder det skal jobbes med:

Petroleumsutvikling i sårbare nordområder

Mineralutvinning og produksjon

Biomarin produksjon

Maritime operasjoner (f.eks. redningsoperasjoner og sikkerhet)

Energiløsninger og energitransport

Fysisk infrastruktur og teknologi

Helse, miljø og sikkerhet

 

I tillegg er Sintef nord, Sari (Svea Arctic Research Infrastructure) og Research Infrastructure viktige punkter i satsingen.

Sintef Nord er en etablering med base i Tromsø. Etableringen skal være en støttespiller for industrien i nord, både innen områder som fiskeri, akvakultur, regional utvikling og mineralutvinning.

 

Forskning i Svea

I Svea planlegges nå Svea Arctic Research Infrastructure, "SARI", i samarbeid med blant annet Unis. 

- Vi ønsker å etablere forskningsfasiliteter i Svea, laboratoriefasiliteter til forskning som foregår på Svalbard, forteller Laanke. Forskningen her skaffer erfaring og kunnskap om arktiske områder.

I tillegg står Research Infrastructure på listen.

- Vi ønsker å skape laboratorier og prøvehaller andre steder, for eksempel Ocean Space Center som er planlagt i Trondheim, sier Laanke.

Etableringene underbygger nordområdesatsingen og gjør det mulig for konsernet å jobbe med problemstillinger i og relatert til Arktis.

 

Sjelden alene

Ved kontoret på Svalbard er det Jomar Finseth og Anatoly Sinitsyn som utgjør den faste staben, men de jobber sjelden alene. Det er jevnlig nye mennesker innom, og nye relasjoner skapes. 

- Akkurat nå er vi sju stykker her, illustrerer Bæverfjord. 

- Jeg og Anatoly er i tillegg knyttet til Universitetssenteret på Svalbard gjennom bistillinger. Der jobber vi med studenter gjennom undervisning og feltarbeid, forteller Finseth. 

 

Anatoly Sinitsyn (f.v.) og Jomar Finseth utgjør den faste staben ved kontoret på Svalbard. Foto: Sintef Byggforsk
Anatoly Sinitsyn (f.v.) og Jomar Finseth utgjør den faste staben ved kontoret på Svalbard. Foto: Sintef Byggforsk
Boring Kapp Linne, IPY. Foto: Sintef Byggforsk
Boring Kapp Linne, IPY. Foto: Sintef Byggforsk

Tags