Styrker det norsk-russiske samarbeidet

Arbeidsgruppe møtes for første gang siden 2011. 

25. februar møtes den norske delegasjonen til møte i norsk-russisk arbeidsgruppe for regionalt og grensenært samarbeid i St. Petersburg. Der møter de Russlands minister for regional utvikling, Svetlana Ivanova. Det er første gang denne arbeidsgruppen møtes siden de kom sammen i Bodø i 2011. 

- Jeg er glad for at arbeidet i arbeidsgruppen nå gjenopptas og at russisk side har invitert til møte i St. Petersburg, sier statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet. han følger opp med at norges samarbeid med Russland er en prioritert oppgave for regjeringen. Kontakt og samkvem over grensen i nord står sentralt i nordområdepolitikken. 

Arbeidsgruppen rapporterer til Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk samarbeid og følger opp Felleserklæringen om styrket norsk-russisk grensenært samarbeid som ble signert av utenriksministrene i 2010. Det er fra før utarbeidet en arbeidsplan med konkrete tiltak som skal øke samarbeidet, og denne skal revideres i løpet av våren. 

- Jeg er opptatt av at vi må finne frem til konkrete samarbeidsprosjekter, sier Lae Solberg. Det er et betydelig potensial for nærings­samarbeid med felles interesse for begge land i de nordlige regionene, for eksempel innen havneutbygging og maritim trafikk, sier han.

Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid

  • Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid ledes av næringsministeren fra norsk side og naturressurs- og miljøministeren på russisk side og kommer sammen til møte en gang i året, vekselvis i Norge og Russland. Neste møte er berammet til 24. april, i Moskva. Arbeidsgruppen for regionalt og grensenært samarbeid er én av flere temagrupper under kommisjonen.
  • Samhandelen mellom Norge og Russland fikk en svak nedgang (7,63 pst) i 2013 og var på 17,4 mrd kr. Fisk og sjømat utgjør ca 76 pst. av all eksport til Russland, som fremdeles er Norges største enkeltmarked for fisk og sjømat. Verdien av sjømateksporten i 2013 endte på 6,6 mrd kroner. Fra Russland importerer vi først og fremst mineralbrensel og aluminium. Potensialet for økt og diversifisert handel er til stede, men norsk næringsliv etterspør bedrede rammevilkår for handel og investeringer.

Tags