Alaska sentral i USAs Arktis-strategi

- Over hele linjen må innsatsen involvere arktiske partnere, særlig staten Alaska og Alaskas innfødte i den arktiske regionen, heter det i implementeringsplanen fra de amerikanske myndighetene. Dette bildet er fra byen Nome i Alaska, med rundt 3500 innbyggere. (Foto: Wikimedia Commons)

Dersom USA skal lykkes med en nasjonal strategi for den arktiske regionen er det vesentlig å koordinere aktiviteten med Alaskas innfødte og staten Alaska.

Det er en av føringene som gis i implementeringsplanen som nylig ble offentliggjort av de amerikanske myndighetene.

I arbeidet med en nasjonal strategi for den arktiske regionen har den politiske administrasjonen ønsket innspill både fra innfødte i Alaska, staten Alaska, kongressen, ulike akademiske miljøer, privat industri – og andre. Hensikten med planen er å samordne hvilke retningslinjer de føderale departementene og etatene skal jobbe etter fremover.

Satsingsområder

Planen utfyller og bygger på eksisterende initiativer, både fra føderale, statlige og lokale myndigheter, ifølge National Security Council. Den fremhever også hvor mulighetene ligger, og hvilke områder det trengs handling på.

- Klimaforandringer påvirker allerede hele den globale befolkningen, og Alaskas beboere erfarer hvilke følger de får i Arktis. For å sikre en helhetlig tilnærming må aktiviteter som settes i gang være i tråd med «the Executive Order on Preparing the United States for the Impacts of Climate Change» (klimaerklæring som ble underskrevet av president Barack Obama i november 2013, red.anm) mens man gjennomfører strategien, heter det i planen.

- Over hele linjen må innsatsen involvere arktiske partnere, særlig staten Alaska og Alaskas innfødte i den arktiske regionen, heter det videre.

Et av satsingsområdene som vies mye oppmerksomhet er hvordan USA best mulig kan utvikle en arktisk infrastruktur.

Omfattende rammeverk

Som et ledd i forberedelsene til den økte aktiviteten som ventes i den arktiske regionen, ønsker amerikanske myndigheter blant annet å etablere et rammeverk som kan vise vei  i forhold til det som er planlagt av føderale aktiviteter relatert til bygging, vedlikehold og oppgradering av havner. Dette rammeverket ønsker de også skal omfatte annen infrastruktur som trengs for å bevare mobiliteten - og sikkerheten - til USAs militære og sivile fartøy i hele den arktiske regionen. For å få til det vil myndighetene i løpet av inneværende år skaffe seg en oversikt som gir et 10-årsperspektiv for den maritime aktiviteten i området.

Telekommunikasjon

Det er også et uttalt mål å utvikle infrastrukturen for telekommunikasjon, og bruke ny teknologi som støtter en bedre kommunikasjon i den arktiske regionen. Det fremheves at denne må bli bedre også i tynt befolkede områder, slik at nød- og krisekommunikasjonen blir bedre.

I planen vies det også mye plass til hvordan USA kan styrke internasjonalt samarbeid i regionen, og hvordan amerikanske interesser bør gå frem for å sikre ansvarlighet i forvaltningen.

Tags