Drakampen mellom Statnett og reineierne tilspisser seg

Statnett ser seg nødt til å gå til Namsmannen for å komme i gang med det planlagte anleggsarbeidet på strekningen Balsfjord-Hammerfest.

Statnett er systemansvarlig for det norske kraftsystemet, og drifter om lag 11.000 kilometer med høytspentlinjer over hele landet.

I mai 2012 fikk de konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge en ny kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest. Dette ble imidlertid satt lite pris på av reineierne i området, og saken ble dermed oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. I august i fjor fattet departementet sin endelige beslutning for den første delstrekningen, fra Ofoten til Balsfjord. Klagen fra reindrifta ble ikke tatt til følge, og konsesjonen for strekningen er endelig.

Statnett har i ettertid fortsatt planleggingen, og inngått de første kontraktene. Anleggsarbeidet er planlagt å starte om noen få uker, i første omgang ved skogrydding.

Det er til sammen fire reinbeitedistrikt på strekningen Ofoten-Balsfjord som er berørt, og tre av disse har motsatt seg at Statnett går i gang med anleggsarbeidet.

I januar fikk Statnett en såkalt «forhåndstiltredelse» av Olje- og energidepartementet, til anleggsstart før skjønn er avholdt. Det er noe oreiningsloven, som omhandler ekspropriasjon, gir adgang til.

Reineierne som har motsatt seg anleggstart aksepterer imidlertid ikke denne, og i dag melder Statnett at de ber Namsmyndighetene om formelt å treffe en beslutning for gir Statnett adgang til å sette i gang.

Begjæringen er sendt namsmyndighetene i Narvik, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord. 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: