NOx-revolusjon fra Elkem Salten

Elkem Salten i Sørfold

Et unikt forsknings- og utviklingsprosjekt ved Elkem Salten i Sørfold reduserer utslippene av NOx med 40 prosent, en betydelig reduksjon i norsk sammenheng. Et fullskala pilotanlegg er allerede installert ved en av ovnene i Sørfold.

Elkem og en rekke samarbeidspartnere har arbeidet med den nye teknologien i flere år, og hele prosjektet er en videreføring av de funnene som ble gjort i doktorgradsarbeidet til Nils Eivind Kamfjord. Kamfjord har bakgrunn som sivilingeniør, ansatt ved Elkem Salten, og han disputerte ved NTNU i 2012.

Reduserer produksjonen av NOx

Til High North News forteller Kamfjord at prosjektet fokuserer på reduksjon av termisk NOx, en type NOx-gasser som dannes ved temperaturer over 1400 grader.

-Vi gjør noe med tilførselen av råvarene i ovnen og avsugssystemet, en manipulasjon som reduserer dannelsen av NOx-gassene fra smelteovnen. Dette er derfor ikke noe renseprosjekt, men en teknologisk nyskaping som reduserer NOx-dannelsen.

Tilsvarer 150 000 dieselbiler

Den nye teknologien reduserer NOx-utslippet fra den av ovnen teknologien foreløpig er installert i, med omkring 400 tonn, eller ca 40 prosent, årlig. Planen er nå å installere den nye teknologien også i de to andre ovnene ved Elkem Salten, og få en forventet reduksjon av NOx-utslipp opp mot 1500 tonn årlig.

Overslag som er gjort viser at dette tilsvarer utslippet fra omkring 150 000 dieselbiler, noe som forteller litt om dimensjonene i dette prosjektet.

Allerede i 2011 varslet Elkem at de ville foreta en grundig oppgradering av anlegget i Sørfold, og NOx-reduksjonen er et av resultatene av dette arbeidet. Totalt skal det være investert omkring 250 millioner kroner i hele denne moderniseringsprosessen, men mye av dette blir refundert fra det statlige NOx-fondet – ettersom prosjektet har vist seg å lykkes. Uten suksess ville Elkems risiko være betydelig.

Fra grunnforskning til fullskala

Verksdirektør Arve Ulriksen ved Elkem Salten er stolt over prosjektet, sine medarbeidere og de resultatene bedriften nå kan vise til.

-Vi har, i løpet av den korte tiden som er gått siden 2009, drevet grunnforskning, vi har drevet avansert produktutvikling basert på denne forskningen, og vi har satt det inn i fullskala produksjon. Jeg synes det er flott at vi, på denne måten, har bidratt til videreutvikling av et av våre egne ”kloke hoder” – som igjen har skrevet en doktorgradsavhandling av internasjonal toppklasse.

Flere involverte

Flere enn Elkem har altså vært involvert i utviklingen av den nye teknologien. NTNU, Sintef, FFF (Ferrolegeringsindustriens forskningsforening), Norges Forskningsråd og NOx-fondet er blant bidragsyterne, men Elkem har tatt det klart største løftet. Og nå håper man på svært positive effekter på flere områder.

Miljøgevinstene er åpenbare, samtidig som det har betydning for så vel bedriftens som industriens generelle omdømme. Hvorvidt den nye teknologien også kan bli en inntektskilde for konsernet gjenstår å se. Enn så lenge er det miljøsiden som har opptatt dem som har utviklet det hele.

Stor overføringsverdi

For Elkem, som har kinesiske eiere, er det grunn til å tro at overføringsverdien av denne nye teknologien vil være enorm. Kina er kanskje et av de land i verden som har størst behov for opprydding i utslipp av ulike klimagasser.

-Denne teknologien vil kunne overføres til alle innenfor silisium- og ferrosilisiumindustrien, i alle fall i hele Elkemkonsernet, sier Nils Eivind Kamfjord. 

 

 

Nils Eivind Kamfjord
Nils Eivind Kamfjord

FAKTA

Elkem Salten leverer silisium og ferrosilisium til europeisk kjemi- og metallindustri.

NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp av NOx bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken, global oppvarming og sur nedbør. Sur nedbør er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogsdød og fiskedød. I Norge er kildene til utslipp av NOx først og fremst forbrenning av fossilt brensel i industrien, olje- og gassvirksomhet og mobile kilder på land og til havs. 

Tags