-Urfolkskonvensjonen er segregering, men ikke et tema for Regjeringen nå

- Ikke et tema for regjeringen nå, sier Per-Willy Amundsen om urfolkskonvensjonen. (Foto: Torbjørn Tandberg/KRD)

I 2011 tok FrPs stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen opp forslag om at Norge skal melde seg ut av ILO-konvensjon 169 – om urfolks rettigheter i selvstendige stater. Forslaget falt og tema er ikke aktuell politikk for Regjeringen Solberg.

Siden den tid har Amundsen blitt statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som også har ansvaret for Norges samepolitikk. I 2011 sa Amundsen at Sametinget misbruker ILO-konvensjonen for å kreve stadig nye rettigheter, og at han og Fremskrittspartiet på prinsipielt grunnlag er imot «denne typen forskjellbehandling på etnisk grunnlag. Det er udemokratisk, absurd og i strid med prinsippene om like rettigheter og plikter».

Mulig igjen i 2021

-Jeg er fremdeles av den samme oppfatning personlig, og partiet har et helt klart syn på dette, sier statssekretær Per-Willy Amundsen, men understreker samtidig at Fremskrittspartiet er medlem av en regjering som har egne, og andre, formuleringer i dette spørsmålet.

Man må dessuten være klar over at da jeg fremmet dette forslaget om utmelding av ILO-konvensjonen i 2011, så var dette den muligheten vi hadde til å komme ut før det er gått nye 10 år. Neste sjanse er med andre ord i 2021, og dermed er det ikke noe tema overhodet i denne Stortingsperioden. Regjeringsplattformen gjelder i fire år, og det forholder vi oss til.

Segregering, ikke integrering

Amundsen understreker imidlertid at FrP som parti har et sterkt engasjement i saken, og at man fremdeles mener konvensjonen innebærer forskjellsbehandling på etnisk grunnlag.

-Det vil alltid være slik at når én gruppe får spesielle rettigheter, så går det på bekostning av andre. Det er ikke vanskelig å finne mennesker i Nord-Norge som føler seg marginalisert, eller diskriminert. Jeg mener fremdeles det er feil å bruke etnisitet til å tildele rettigheter. I alle andre spørsmål om minoriteter snakkes det om, og arbeides det for, integrering. ILO-konvensjon 169 baseres på det motsatte, på segregering, sier Per-Willy Amundsen.

-Tanasaken er trist

Statssekretæren i KMD tror at saken i Tana nylig, der noen ønsket å sette opp gjerde mellom den norske og den samiske barneskolen for å beskytte det samiske språket, er et utslag av tankegang tuftet på slik segregering.

-Jeg synes dette var veldig trist, og et eksempel på at man har kommet galt av sted. Vi setter ikke opp gjerder mellom unger i Norge, sier Per-Willy Amundsen til HNN.

ILO-KONVENSJON 169

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO vedtok i 1989 sin Konvensjon nr. 169 om rettighetene til urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Norge sluttet seg til konvensjonen i 1990, og den trådte i kraft 5. september 1991.

21 år etter opprettelsen av Konvensjon nr. 169 har bare 20 av verdens stater sluttet seg til. Norge er eneste land med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Russland, Sverige og Finland har avstått. Se hvem som har sluttet seg til her

Tags