- Formueskatt på arbeidende kapital er en ulykke for små bedrifter

Arve Ulriksen, avtroppende direktør ved Elkem Salten. (Foto: Arne F. Finne)

-Formueskatten på arbeidende kapital er en ulykke for små bedrifter – som er det vi stort sett har i Nord-Norge. Jeg fatter ikke at politikerne lar Finansdepartementet styre dette. Det sier den avtroppende direktøren ved Elkem Salten, Arve Ulriksen. 

Ulriksen har vært verksdirektør ved Elkem i Sørfold i sju år, og nå er han snart på plass som direktør ved Mo Industripark. Sivilingeniøren har gjort seg sine tanker om hvordan man kan få på plass konkurranse- og levedyktig industri i Nord-Norge.

Stikkord er stabilitet og forutsigbarhet, risikovillig kapital og samferdsel. Og fjerning av særnorske skatter og avgifter.

 

 

Mangler privat risikokapital

-Den private risikokapitalen i Norge er jo i stor grad flagget ut – hvor mange milliardærer har vi egentlig som investerer her til lands? Og i Nord-Norge er situasjonen enda vanskeligere enn i sør. Det er altfor stor ubalanse i forholdet mellom offentlig og privat kapital, og det skyldes i stor grad særnorske skatte- og avgiftsregler, fremholder Arve Ulriksen, og peker spesielt på formueskatten:

-Det er jo horribelt at man skal skattelegge varelagre og produksjonsmidler og gjerne tvinge eiere av mindre bedrifter til å ta penger ut av bedriften for å betale skatt – og det av varer som ikke er solgt! Formueskatt på arbeidende kapital er håpløst. Jeg har ingen problemer med skatt på reell formue, men å skattlegge det som skal skaffe bedriftene inntekt senere, det er ikke akseptabelt.

 

Norske særavgifter

Ulriksen gir regjeringen Solberg godkjent for fjerning av arveavgiften;

-Det er bra for familiebedriftene, og de har vi mange av, men de særnorske avskrivningsreglene og investeringsavgiften må man se å få endret eller fjernet. Disse fører til ekstra engstelse ved investeringer i nord – ganske enkelt fordi risikoen oppleves som større, og da investerer man heller der industrien allerede er sterk – sørpå. Med stabile skatteregimer, forutsigbare energiregimer og fjerning av disse særhetene i norsk skatte- og avgiftspolitikk ville mange ha kommet til Nord-Norge og skapt arbeidsplasser basert på lokalt råstoff og lokal energi. Jeg vet at både Hydro og Alcoa ville ha vurdert å bygge aluminiumsverk i nord med bedre rammebetingelser. Og det er arbeidsplasser vi må konsentrere oss om å skape, det er det vi lever av.

 

-En politisk skandale

Verksdirektøren på Elkem i Sørfold mener at Norge skriker etter en ny industrimelding.

–Nå er det vel 17-18 år siden vi sist hadde en industrimelding her til lands, mens petroleumsmeldinger kommer opp som paddehatter. Det er ikke mindre enn en politisk skandale. Det arbeidet som er gjort for å lage en industristrategi for Nordland er utrolig viktig, og et forbilde. Industribygging må løftes opp på et strategisk nivå. De som skal investere i prosessindustrien gjør det med en tidshorisont på minst 20 år, gjerne mer. Da sier det seg selv at forutsigbarhet og stabilitet er avgjørende foran en investeringsbeslutning. Det er mange som ønsker seg hit, men som ikke tør.

 

Klar forskjellsbehandling 

 2011 ble Elkem solgt fra Orkla til China National Bluestar. Det fantes, ifølge Arve Ulriksen, norske interessenter, men i sluttrunden var det bare tre utenlandske bydere som var med.

-Utlendingene sliter ikke med de særnorske avgiftene slik norske selskap gjør, og de kunne derfor gå høyere i sine bud. Jeg synes denne reelle favoriseringen av utenlandsk oppkjøpskapital er betenkelig, selv om jeg selvsagt ikke har noe prinsipielt imot utenlandsk eierskap. Det har jeg jobbet under i mange år, og med gode erfaringer. Det er forskjellsbehandlingen jeg reagerer på.

 

Tverrgående forbindelser 

En annen kritisk faktor for fremtidig næringsvekst i Nord-Norge er samferdsel og kommunikasjon. Det er Ulriksen helt enig i.

-Vi må ta inn over oss at Nordland er det desidert største veifylket her i landet når det regnes i antall kilometer vei. Det er ikke merkelig at det er vanskelig å bli enig om alle veiprosjekter med det utgangspunktet. Men vi må innse at vi må satse på de sentra vi har, eksempelvis Mo, Bodø, Narvik. Veiprosjekt nummer én må være en god E6 gjennom fylket, og det neste må være gode, tverrgående forbindelser inn til regionsentrene, der det må være jernbaneknutepunkt, stor flyplass og dessuten nevnte E6.

 

Langsiktig og offensivt 

Det er lett å se det for seg: Stamvei og jernbane i retning nord-sør, tverrgående forbindelser inn til sentra og vei/bane, store transitthavner – ikke minst med tanke på seilingsveien gjennom Nordøstpassasjen – gir enorme muligheter. Og selvsagt utfordringer på områder som miljø, sikkerhet og beredskap. Men det er slik vi må tenke – og vi må tenke langsiktig og offensivt, sier Arve Ulriksen. 

På vei fra Elkem Salten til Mo Industripark, hvor han tiltrer 31. mars.

Tags