I mars gjennomføres den største øvelsen i Norden i 2019 Derfor øver Norge og Sverige sammen under øvelsen Northern Wind

De norske og svenske forsvarsministrene under øvelse Trident Juncture i 2018. Foto: Lars Gjemble, FD

I øvelsen Northern Wind deltar Brigade Nord, forsterket av NATO-allierte britiske og amerikanske enheter. Totalt deltar nærmere 10 000 soldater på øvelsen fra Norge, Finland, Sverige, USA og Storbritannia.

Peter Hultqvist, Sveriges forsvarsminister og Frank Bakke-Jensen, Norges forsvarsminister har i fellesskap skrevet denne kronikken. 

Landene i Norden er nært knyttet til hverandre gjennom geografi og historie. Vi har felles verdier og stort sett likeverdige interesser. Sikkerhetspolitikkutviklingen i vår del av Europa de siste årene har medført at vi har begynt å samarbeide nærmere innenfor forsvarsområdet. Det er umulig å forestille seg en stor sikkerhetspolitisk krise i regionen som ikke ville påvirke oss alle.

For å ta felles ansvar for sikkerheten i vår region, må vi bli bedre til å samhandle. Derfor må våre forsvarsstyrker kunne trene med hverandre og med andre.

I løpet av mars måned vil den største øvelsen i Norden i 2019 bli gjennomført. Hærstyrker vil trene i øvelsen Northern Wind, på grensen mellom Sverige og Finland. Den store internasjonale deltakelsen i øvelsen innebærer at at den skiller seg fra de ordinære årlige svenske hærøvelsene. Om lag 1 500 finske soldater og offiserer og 4 600 norske soldater og offiserer fra Brigade Nord vil sammen med soldater og offiserer fra USA og Storbritannia øve og trene med deler av den svenske hæren. Til sammen vil rundt 10 000 soldater og offiserer delta i øvelsen.

Øving og trening med hverandre og med andre gir oss muligheten til å øve større omfang og mer kvalifiserte motstandere enn vi selv kan håndtere. Denne typen øvelser utvikler våre nasjonale forsvarsmuligheter og vår evne til å samarbeide.

Den store deltakelsen fra Norge og Finland i øvelsen Northern Wind er et godt eksempel på hvordan nordisk forsvarssamarbeid kan se ut i praksis. I de senere år har vi hatt omfattende nordisk deltakelse i en rekke store øvelser i regionen, både nasjonale øvelser og øvelser under NATOs ledelse. Norske, svenske og finske fly samtrener hver uke over Nordkalotten og den nordiske øvelsen Arctic Challenge Exercise vil i år bli utviklet til en enda mer avansert øvelse.

Våre tildelte økonomiske ressurser gir et rammeverk for hvor mye vi kan øve. For at vi skal oppnå maksimal effekt, må vi finne måter å unngå øvelsesaktiviteter som konkurrerer med hverandre. Derfor vil vi i de kommende årene utvikle hvordan vi koordinerer øvelsesaktiviteten mellom våre land i tilfeller der dette er relevant.

Det nordiske forsvarssamarbeidet, Nordefco, har vokst i styrke og betydning de siste årene. Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i vår umiddelbare nærhet har medført at flere land i Norden har revurdert deler av forsvars- og sikkerhetspolitikken. Vi har styrket våre forsvarsstyrker for å igjen fokusere på forsvaret av våre land. Et grundig forsvarssamarbeid mellom de nordiske landene har blitt naturlig.

Sikkerhetspolitikken endret seg radikalt med Russlands ulovlige anneksjon av Krim våren 2014. Dette ble også reflektert i Nordefco-samarbeidet. Nasjonale sikkerhets- og forsvarspolitiske motiver ble stadig mer i sentrum. Forutsetningene for et tettere operasjonelt samarbeid mellom våre land er styrket. I de senere år har vi sett konkrete resultater fra dette arbeidet. Vi har etablert sikker kommunikasjon mellom våre respektive forsvarsdepartementer og forsvarsledere. Vi har redusert de byråkratiske hindringene for å forlytte militære styrker mellom våre land. Vi har skapt betingelsene for å kunne utveksle luftromsdata med hverandre, først i fredstid, men vi er enige om å se på mulighetene for å til slutt å utvide samarbeidet til å gjelde også i krise og i verste fall konflikt.

Nordefco feirer ti år i sin nåværende form i år. I 2018 vedtok vi forsvarsministre en ny visjon med sikte på utviklingen av samarbeid fram til 2025. I visjonen står det at nordisk samarbeid dekker alle konfliktnivåer fra fredssamarbeid til samarbeid i krise og konflikt. Vi ønsker å sikre en nær nordisk dialog om forsvars- og sikkerhetsspørsmål, blant annet ved å utvikle samarbeidet til en plattform for krisekonsultasjoner, etablere en strategisk dialog om velstandsutvikling og utvikle vårt kapasitetsbyggingsarbeid for å støtte fred og sikkerhet i konfliktområder.

Våre land har gjort ulike sikkerhetspolitiske valg. Norge er medlem av NATO, men ikke medlem av EU. Sverige og Finland er medlemmer av EU, men ikke medlemmer av NATO. Men vi er forente i oppfatningen at sikkerheten er best bygget sammen med andre. Og i felles ansvar for sikkerhet i vår del av Europa.

Derfor fordyper vi vårt nordiske samarbeid, derfor trener vi sammen.

Kronikken fra forsvarsministrene Frank Bakke-Jensen (Norge) og Peter Hultqvist (Sverige) sto på trykk i Nordlys 20. mars 2019.

Tags