Forslaget til statsbudsjett åpner for økt tilstedeværelse fra forsvarets side i nord. -Vil sikre stabilitet og samarbeid, sier forsvarsministeren.

– Nordområdene er strategisk viktig for Norge og for NATO. Nordområdene som region preges fremdeles i stor grad av stabilitet og samarbeid. Det er i alle arktiske staters interesse at denne stabiliteten videreføres, og derfor legger regjeringen til rette for økt tilstedeværelse, tilgjengelighet og beredskap i nord. Det sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en kommentar til budsjettforslaget.

– I langtidsplanen for forsvarssektoren styrker regjeringen Forsvarets tilstedeværelse i nord. Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde, og i 2018 viderefører vi den langsiktige satsingen for å ivareta norske sikkerhets- og forsvarsinteresser i denne regionen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forslaget til budsjett innebærer at regjeringen ønsker å fortsette arbeidet med å etablere et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger. Dette skal styrke den operative evnen til Forsvaret i nordområdene ved å styrke det landmilitære nærværet i Finnmark.

Videre legges det opp til å fortsette anskaffelsen av kampluftvern til Hæren, man øsnker å øke antall seilingsdøgn for Marinen og Kystvakten i Nord-Norge og regjeringen vil starte arbeidet med å bygge opp Evenes som base for maritime patruljefly og som fremskutt operasjonsbase for F-35 kampfly.

Regjeringen Solberg ønsker dessuten å videreføre permanent tilstedeværelse med en ubåt i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon, og flere tokt med P-3 Orionfly. Den vil videreføre den økte øvingsaktiviteten i Brigade Nord og styrkingen av HV-16 og HV-17 og fortsette å legge til rette for øvelser med allierte styrker i nord.

– Allierte styrkers nærvær i regionen er en naturlig følge av vårt medlemskap i NATO, sier Søreide i en pressemelding fra departementet.

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen om lag 300 millioner kroner til den forserte anskaffelsen av tre nye havgående kystvaktfartøyer. Fartøyene skal bygges i Norge, og de vil bidra til å ytterligere styrke Norges tilstedeværelse i nord.

– Norge legger stor vekt på tilstedeværelse i havområdene i nord for å hevde suverenitet, ivareta myndighetsutøvelse og bidra til forutsigbarhet og stabilitet. Regjeringens budsjettforslag legger også til rette for å øke Kystvaktens tilstedeværelse i Nord-Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.