Bjørnar Skjæran
Leder i Nordland Arbeiderparti
07/04/2017

Nordland Arbeiderparti mener at fisken i havet er fellesskapets eiendom, og skal forvaltes i evighetens perspektiv. Den viktigste målsettingen for norsk fiskeripolitikk må være å skape trygge helårsarbeidsplasser både i fiskeflåten og på land, samt størst mulig verdiskaping i kystsamfunnene våre. Derfor mener Nordland Arbeiderparti at ressursrenten fortsatt skal tas ut i verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten. Arbeidsplasser i fangstleddet og på landsiden må ses i sammenheng for å sikre bærekraftig økonomi, og foredlingsgraden i norsk sjømatnæring må økes. Havressursloven, Deltakerloven og Fiskesalglagsloven utgjør grunnmuren i norsk fiskeripolitikk, og må videreføres. 

Fiskeripolitikken må bidra til jevnere råstofftilgang gjennom hele året, for å sikre driftsgrunnlaget for både mottaksanlegg og industribedrifter. Også den minste flåten må i større grad gis et driftsgrunnlag som sikrer aktivitet gjennom hele året. Dette vil bidra til bedre rekruttering til fiskeriene, og fornyelse av også den minste flåten. Åpen gruppe er en viktig rekrutteringsarena, fordi den gjør det mulig å komme inn i fiskeryrket uten å kjøpe kostbare båter med kvote. Nordland Arbeiderparti mener det i tillegg må etableres bedre finansieringsordninger for ungdom som ønsker å investere i fartøy og kvoter. Antallet rekrutteringskvoter må økes.

Kystflåtens leveranser er avgjørende for landindustrien, da den representerer omlag 70% av totalkvoten. Det er et mål for Nordland Arbeiderparti å opprettholde en variert flåte, både i forhold til størrelse og til geografi. Dagens fangstmønster er svært utfordrende for en landindustri som ønsker å være leveringsdyktig hele året. Nordland Arbeiderparti mener derfor at reguleringene må brukes aktivt til å fordele fisket over hele året.

Totalkvoten har over tid hatt ei fordeling mellom kystflåte og trålere med omlag 70/30 andeler. Nordland Arbeiderpartis utgangspunkt er at stabilitet rundt dette har en egenverdi. Selskaper som ikke oppfyller sine konsesjonsforpliktelser bør imidlertid fratas sine kvoter. Nordland Arbeiderparti mener at disse kvotene bør refordeles til båter som forplikter seg til å overta forpliktelsene, og oppfylle dem til de tilgodesette industrianleggene.

Fiskerihavnene er avgjørende infrastruktur for sjømatnæringene, og gode havner er et være eller ikke være, både for både flåten og for landindustrien. Høyres og FrPs havnestrategi har skapt stor usikkerhet langs kysten, da de fleste kommunene ikke vil være i stand til å overta havnene slik regjeringspartiene ønsker. Nordland Arbeiderparti mener det er avgjørende at ordningen med finansieringen av statlige fiskerihavner videreføres, og vil fortsette kampen mot det som i realiteten betyr nedbygging av fiskeriavhengige kystsamfunn.

Jernbane er avgjørende for eksport av fersk fisk fra Nordland. Dette er en miljøvennlig løsning som må ha kapasitet for framtida.

Mye av sjømatproduksjonen skjer på fergeavhengige øyer eller i tynt befolkede områder langs kysten. Nordland Arbeiderparti mener det er behov for å tenke helhetlig og nytt om sammenhengen mellom transportsystemene, uavhengig om det er staten eller fylkeskommunen som er eier. Det er et statlig ansvar å legge til rette for gode transportløsninger fra kyst til marked, og fylkeskommunene må settes i stand til å utvikle fylkesveinettet, inkludert fylkesfergene, i samme takt som det statlige vei-og jernbanenettet.

 Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.